Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov

 

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „VOP“ ), upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Laser design s. r. o., IČO 45959153, DIČ SK2023155321, so sídlom Mierová 233/133 ,  059 21 Svit, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným  súdom v Prešove, zoznam výpisov č.: 4419/10, vložka číslo: 23820/P, ( ďalej len „Predávajúci“) ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom.

 Všetky uzatvorené zmluvy za účelom predaja výrobkov a uverejnených na webovej stránke www.laserdesign.sk a v tlačených katalógoch predávajúceho ( ďalej len „tovar“ ).

Spotrebiteľom je fyzická osoba ( ďalej len „kupujúci“ ),  ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Z. z, občiansky zákonník a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom a účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach  www.laserdesign.sk a prístupné v prevádzkárni predávajúceho, je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcemu.

 

 

II. Kúpna zmluva

 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky www.laserdesign.sk, Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri časť objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto Obchodné podmienky sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

 

III. Ochrana osobných údajov 

 

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zákon č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú nijako zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s logistikou alebo platobným stykom týkajúceho plnenie kúpnej zmluvy a ten len v rozsahu nevyhnutne nutnom.

 

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenie nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu  Laser design s. r. o., IČO 45959153, DIČ SK2023155321, so sídlom Mierová 233/133 ,  059 21 Svit. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

 

 

IV. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávanie a kupujúci má právo a možnosť kontroly a opravy pred odoslaním objednávky. Objednávka kupujúceho je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia objednávky predávajúcemu. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania, platnosť uzatvorenej zmluvy je 3 pracovné dni pre tovar na sklade predávajúceho v čase návrhu zmluvy. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, môže dôjsť po vzájomnej dohode k predĺženiu platnosti uzatvorenej zmluvy a prípadnej zmene ceny vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu nezávisle na vôli predávajúceho (kurzu Sk voči zahraničným menám, zmena podmienok výrobcu, clo).

 

 

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 

- Prostredníctvom elektronického obchodu, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci

- Elektronickou poštou na adrese predávajúceho

- Osobne v sídle spoločnosti

- Telefonicky.

 

 

 

V. Platobné podmienky

 

- Platba v hotovosti pri nákupe

- Platba vopred bankovým prevodom (zálohová platba), kupujúci má možnosť zaplatiť tovar vopred na účet predávajúceho

- Platba pri prevzatí zásielky (dobierkou)

 

 

 

VI. Dodacie podmienky

 

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve, pričom doprava sa poskytuje bez vynášky a montáže tovaru. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dohodnuté, je kupujúci povinný tovar prevziať v mieste sídla predávajúceho.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru v súlade s § 614 ods. 2 Ob. Z.

 

 

Dodávky predmetu plnenia budú realizované podľa skladovej dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho ihneď alebo v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia osobným odberom alebo na uvedenú adresu v objednávke. Súčasťou plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Pri osobnom plnenia a spôsobu platby iným ako hotovosť, alebo pri plnení prostredníctvom dopravcu, môže tovar prevziať len osoba k tomu poverená, ktorá sa musí dostatočne identifikovať a preukázať, že je oprávnená tovar prevziať.

 

 

VII. Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy a vrátenie tovaru

 

Kupujúci má právo do 7 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v internetovom obchode www.laserdesign.sk, ktorú uzavrel so spoločnosťou Laser design s.r.o., v prípade, že tovar odovzdá nepoškodený.  Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Vyplatená záloha bude kupujúcemu vrátená do 15 dní od prevzatia tovaru prepravnou spoločnosťou od zákazníka bankovým prevodom na účet, ktorý nám zadá spotrebiteľ (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky). Cenu dopravy ku kupujúcemu a späť na sklad Laser design s.r.o. v  hradí kupujúci.

 

Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy za tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich ustanovenia.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 07. 2014. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

Reklamačný poriadok Laser design s.r.o.

 

Všeobecné ustanovenia

 

Reklamačný poriadok Laser design s. r. o. bol spracovaný podľa platnej právnej úpravy SR.

Záruka za zodpovednosť za chyby predanej veci sa vzťahuje na výrobky a tovar, ktorá bola uplatnená bez zbytočného odkladu v priebehu záručnej doby / ďalej len reklamácia /.

Ku každému tovaru zakúpenému u spoločnosti Laser design s. r. o. je priložený dodací list výrobku.

Základným predpokladom riadnej reklamácie je predloženie dokladu o kúpe tovaru / pokladničný doklad, faktúra, alebo dodací list a ak je priložený pri výrobku aj záručný list /.

V priebehu lehoty na uplatnenie zodpovednosti za chyby predanej veci / ďalej len reklamačná lehota / začína plynúť okamihom prevzatia tovaru pri jeho kúpe a ak nie je tovar osobne vyzdvihnutý v predajni, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá kupujúci od prepravcu.

Rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo kvalite) alebo nesprávne vyplnený dodací list, je kupujúci povinný reklamovať ihneď a vyžadovať riešenie. Na neskoršie reklamácie nie je braný ohľad.

 

Podmienky záruky

Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom alebo dodacom liste a ak nie je uvedené inak, poskytuje Laser design s. r. o. na tovar záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave až do doby, kedy bol kupujúci po skončení reklamačného konania povinný vec prevziať.

V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba okamihom prevzatím nového tovaru.

 

 

Reklamácie tovaru poškodeného prepravou

 

Pri doprave tovaru pomocou služieb, ktorú spoločnosť Laser design s.r.o. využíva pre dopravu zásielok zákazníkom, môže dôjsť k poškodeniu zásielky alebo jej obsahu. K poškodeniu zásielky môže dôjsť aj pri preprave zásielky prostredníctvom kuriérskej služby.

Ak dopravca alebo kuriérska služba doručuje kupujúcemu zásielku, ktorá je viditeľne poškodená (platí aj pre prípady, kedy je na obaloch vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody) má kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky s udaním dôvodu poškodenia obalu. Ak bude kupujúci chcieť napriek tomu tovar prevziať, pretože nie vždy musí mať poškodenie obalu vplyv na jeho obsah, je pracovník dopravcu alebo kuriérskej služby povinný so zákazníkom spísať protokol o poškodení zásielky. Na jeho základe potom v prípade poškodenia obsahu balíka dopravcu alebo kuriérska služba vybaví reklamáciu.

V prípade, že zákazník po otvorení obalu zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť poškodený pôsobením dopravy, je nutné takúto reklamáciu uplatniť ihneď, najneskôr do 24 hodín po zistení v spoločnosti Laserdesign s. r. o., ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Spoločnosť Laser design s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto Reklamačného poriadku.

 

V  Poprade dňa 01. 07. 2014